Yatırımcı Olun

Girişim Sermayesi Fonu’nda da yatırım yapan kurumlar veya şirketler ödedikleri kurumlar vergisinin %10’unu (özsermaryenin %20’sini aşmayacak şekilde) fona aktardıklarında kurumlar vergisi matrağından mahsup ediyor.

Türkiye’de devletin sağlamış olduğu girişim sermayesi vergi avantajından yararlanabilecek firmalardan biri de siz olabilirsiniz!

Sizde LETVEN Girişim Sermayesi Fonu’na katılın, yatırımcı olun!


Kimler Yatırımcı Olabilir?

Girişim Sermayesi Fonu Yatırımcısı Tanımı

- Yerli ve yabancı kolektif yatırım kuruluşları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, portföy yönetim şirketleri, konut ve varlık finansmanı fonları, ipotek finansmanı kuruluşları, varlık kiralama şirketleri, varlık yönetim şirketleri,

- Emekli ve yardım sandıkları, vakıflar, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20. maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar ve kamuya yararlı dernekler,

- Kamu kurumları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlar ile

- Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu kurulca kabul edilecek diğer kurumsal yatırımcılar ve sermaye piyasası araçlarının ihraç tarihi itibarıyla en az iki milyon TL tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olan gerçek veya tüzel kişileri ileSermaye piyasası faaliyetleri ileri düzey lisansı ve türev araçları lisansına sahip kişileri,

- Aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, yıllık net hâsılatının 90.000.000 Türk Lirası, öz sermayesinin 5.000.000 Türk Lirasının üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar


Bireysel Katılım Sermayesi Yatırımcı Tanımı

- Lisans almadan önceki 2 yılda, yıllık gayrisafi geliri en az ¨200.000 TL olan

- Lisans başvurusu anında toplam varlıklarının (Her türlü menkul ve gayrimenkuller) değeri en az 1.000.000 TL olan

- Lisans alınmadan önce son beş yıl içinde en az iki yıl, yıllık cirosu en az 25.000.00 TL olan bir şirkette genel müdür yardımcısı